Återta makten över mat och naturbruk


Uttalande från mötet i Ransby


Bryt med avfolkningen av landsbygden, avskaffa den ohälsosamma industrimaten och stoppa skövlingen av skog och jordbruksmark. Det menar ett trettiotal bönder, skogsbrukare, stadsodlare, landsbygdsbor, miljö- och solidaritetsvänner samlade på möte på Utmarksmuséet i Ransby.


Det är möjligt genom en maktförändring där vidareförädling av naturbrukets produkter inom jordbruk, skogsbruk och fiske bildar kärnan i en livaktig landsbygd. Centralt för denna förändring är att konsumenter samarbetar med landsbygdens producenter med stor vikt på demokratisk organisering av olika led i förädlingen av naturbrukets produkter genom kooperativ och andra former. Ett samarbete för hälsosam och god mat mot industrimaten och de hinder som tvångsanpassning till storskalig produktion ställer och bristen på direkta distributionskanaler mellan producent och konsument skapar. En omställning som innebär krav på kommuner, landsting och riksdag att främja och genomdriva upphandlingsregler och villkor för mathanteringen där hälsosam mat är normen och inte anpassning till industrimaten. För krav på hållbara avverkningsmetoder och skogens sociala och ekologiska värden med ökad makt för arbetsskapande lokal förädlingsindustri. Ett samarbete där naturen har ett eget värde mer än det som ges av kortsiktiga vinstintressen.


Vi har inspirerats av gäster från de jordlösas rörelse i Brasilien som kämpar för en samhällsförändring grundat på social rättvisa, vad som är ekonomiskt möjligt och vad som är ekologiskt lämpligt. Denna folkrörelse är ett demokratiskt föredöme som vi har mycket att lära av. Detta genom att samtidigt vara en social, kulturell och politisk kraft som både gör motstånd mot storföretagens och andra kapitalägares storskaliga modell för utvecklingen och verkar för konstruktiva lösningar för demokratisk organisering av ekonomin och utbildningen på landsbygden. Vi ser det som en uppgift att utforma en ny politik för jordbruket och skogsbruket i denna anda.


Vi har också inspirerats av flera exempel på lyckad kamp och konstruktiva lösningar i Sverige. I Värmland mot kalhyggen med sociala argument för skogens värde för människan och en bondes kamp i Västergötland för att få sälja sin mark till sina grannar för att stärka byns makt mot det alltmer fjärrkontrollerade storskaliga ägandet av jordbruksmark. Stadsodling på många håll i landet för att återta makten och kunskapen om matproduktionen och finna gemenskap i att odla tillsammans. Hyggesfritt skogsbruk som ökar kvalitén i vad som produceras. Dessa hyggesfria metoder prövas nu av skogsägare i Ödenäs och de tre samebyarna Sirges, Jokkokaska och Utija, vilket i grunden förändrar skogsbrukets nuvarande två möjligheter, bilda reservat eller kalhuggning. Bönder som satsar på vidareförädling av sin kobesättning vilket mångfalt kan öka möjligheterna att skapa arbetstillfällen på landsbygden och leva ett gott liv på mindre arealer.


Flera konkreta förslag har förts fram på mötet. Ändra på skattesystemet så att det som i andra europeiska länder är en många gånger högre nivå för skattebefriad inkomst vilket är en grund för att kunna främja småskaliga jordbruk och företag på landsbygden. Genomföra en reduktion av skogsbolagens ägande av mark och överföra den till lokalt förvaltarskap. Gör principerna för fäboddrift där skogen blir till betesmark till norm för jordbruket istället för djurindustrins beroende av fossila bränslen och import av foder från andra länder med arbetslöshet bland dessa länders småbrukare och lantarbetare till följd. Återskapa fiskens vandringsvägar längs våra vattendrag.


Mötet har tillkommit på initiativ av Miljöförbundet Jordens Vänner med deltagare från många olika rörelser och även riksdagsledamöter från olika partier. Grunden för mötet har varit uppropet Återta makten över maten och naturbruket och viljan att samla många krafter för en rättvis omställning som främjar landsbygden och våra möjligheter att rädda klimatet.


Vi uppmanar alla att underteckna uppropet Återta makten över maten och naturbruket, Matupproret och Forskaruppropet Skydda skogen. Alla som vill delta i samarbetet kan bidra till erfarenhetsutbytet och diskutera på sina orter hur arbetet för att återta makten över maten och naturbruket kan fortsätta. Vi återsamlas 17 april 2011 på den internationella bondedagen.

 

Deltagarna på mötet Återta makten över maten och naturbruket i Ransby 5-7 nov 2010